pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 

PISMA PROCESOWE | PRAWO

 

 

 
  Nie przeczytałeś to nie będziesz ojcem...
 
 
DzielnyTata> Prawo, do tej pory była to zakładka ukryta - w związku z tym że dołączyły do nas kobiety - odkrywamy prawdę
 
Prawo, kolorowe najważniejsze, obrazki są linkami Reklama? (to sarkazm)

 

poradnk okradzionego ojca - audio video


 

jak walczyć ?


nie zrozumiałeś poradnika to dowiedz się

jak walczyć w skrócie

a potem wróć do poradnika


weź herbatę i

 przeczytaj swój wyrok

Miejsce zamieszkania !

       art 26 KC !! na pamięć, (zobacz jedno z orzeczeń) (zobacz art 26kc w 500+)

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

z tego jasno wynika - kto zabierze dziecko ten ma - art ten nie zostawia możliwości ustalania przez sąd gdzie ma mieszkać dziecko!

Porwania ,nawet nie wiesz że są legalne ...


Porwania?

 1. art211- nie można skazać za uprowadzenie dziecka

 2. interpelacja 6396 "wbrew jego woli, jakkolwiek samowolnie, nie wyczerpuje znamion przestępstwa"

 3. Dobro dziecka.pdf

 4. władza opieka.pdf

 5. manipulowanie dzieckiem przez rodziców.pdf

 6. nadużywanie władzy rodzicielskiej.pdf

 7. Problem fałszywych oskarżeń o molestowanie seksualne w polskim sądownictwie  - Gujska Witkowski - stopmanipulacji.pl

 8. MIEJSCE ZAMIESZKANIA DZIECKA to miejscowość (brak umocowania prawnego dla takiego postanowinia)

 9. Kontakty to minimum - Orzeczenie SN - SN nie zaprzeczył słowom RPD  kopia- pdf , Sedzia Ignaczewski "Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem" str 40

 10. Haska konwencja - sąd najwyższy - porwania za granicę!

 11. interpelacja 6028 - patrz art 4

jeśli Cie oburza - to wystąp z nami do posłów o zmianę tego chorego prawa
bo prawo to zaprzecza art 32 i 33 konstytucji

co ciekawe prawnicy OrdoJuris trwierdzą co innego na temat 211kk
kidnapping


poza tym wyrok SN SN Sygn.akt I KZP 7/19

 

 

Policja nie jest uprawniona do egzekucji kontaktów:


Policja

zobacz  też pismo do Michała Fabisiaka

albo to

sąd, osoby zaufania, psycholog nielegalny


SĄD:

 1. odpowiedzialność sędziego !

 2. Interpelacja nr 6395    w sprawie interpretacji art. 154 § 1 k.p.c. tj. obecności osób zaufania podczas posiedzenia sądu odbywającego się przy drzwiach zamkniętych (dotyczących dobra małoletnich)

 3. art 154 kpc . - 2 osoby zaufania na sali
  http://www.csopoid.pl/osoba_zaufania.html
  osoby zaufania w karnej sprawie karnej:
  (Art. 361. § 1.kpk )
  osoba-zaufania.htm

 

 1. Interpelacja nr 22458      w sprawie możliwości nagrywania na nośniki audio-video rozpraw sądowych

 2. Zielone światło dla nagrywania rozpraw

 3. kwestie dowodowe w kpc.pdf

 4. ORZECZNICTWO CZ 1.pdf

 5. ORZECZNICTWO CZ 2 (uchwala 7 sędziów).pdf

 6. ORZECZNICTWO CZ 2.pdf

 7. ORZECZNICTWO CZ 4.pdf

 8. ORZECZNICTWO CZ 5.pdf

 9. Presja i perswazja manipulacja.pdf


3 sędziów
http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia_z_ID.aspx?Izba=Uchwaly


 


 1. wyłaczenie sędziego.pdf

 2. powaga rzeczy osądzonej.pdf

 3. Strasburg - wyroki  1 i 2 i 3  sprawa kontaktów

 4. Czy kontakty ograniczają władzę rodzicielską ?  NIE

 5. Sędziny nieważne!

 

Sędziowska ocena efektywności stosowania przepisów
dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem
(art. 59815 – 59820 k.p.c.)
w świetle wyników badania ankietowego

pdf


sąd odmawia prawa do obrony ?

 1. Jawność

 2. art 42 konstytucji 2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.
  3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu

  w kpc art 217 kpc § 1. Strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na      uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej.

 


RODK i psycholoedzy nielegalni

 1. RODK - nielegalne w sprawach kontaktów z rodzicami   
  RODK nie ma prawa badać   (dawne forummatek.pl)

 2. RODK zawód psychologa i pedagoga.pdf

 3. Psycholog nielegalny !

 

 

Szkoła czy może ograniczać Ci widzenia?


Szkoła, przychodnia

 1. Interpelacja 15395

 2. Przychodnia - Erwin

 3. JEŻELI MACIE PROBLEM Z OTRZYMANIEM DOSTĘPU DO IKP "dziecka" (INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA), bo np nie ubezpieczacie dziecka to załączona interpelacja jest rozwiązaniem. Składacie wniosek wraz z interpelacją 33881 i otrzymujecie dostęp.....

http://magazyn.7dni.pl/307229,Ojciec-persona-non-grata.html

Kontakty? występuj o opiekę - kontakty ograniczą Ci opiekę


Kontakty

 - czy można zakazać kontaktów? - nie

 - prawo do kontaktów z dzieckiem w Polskim prawie i obcym (2011)

 

Naruszenie dóbr osobistych za brak kontaktów - wyrok, uzasadnienie

Cena


Cena

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. Nr 167, poz. 1398)

Kto zmienia prawo?


Rząd

zmiana prawa - kto może zmienić prawo ?

Pełnomocnik do Spraw równego Traktowania

Pełnomocnik do spraw Rodziny  Pdf- uprawnienia

prawo Europejskie a Prawo Polskie

petycja i europetycja

Prawo dziecka? prawa materialistek


Prawo dziecka

prawa_dziecka_dokumenty_rady_europy

Konwencja o prawach dziecka!

Artykuł 9 1. Państwa-Strony zapewniają, aby dziecko nie zostało oddzielone od swoich rodziców wbrew ich woli

Rezolucja 2079 - równe prawa rodziców

wersja angielska

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22220&lang=en

KPC , Krio, obywatel w postępowaniu cywilnym


Naruszenia prawa

- do wstawienia do ETPC lub apelacji
prawo spisane przez Prezesa SLSOPO Przemka Piotrowskiego
 


odmowa zeznań przeciwko rodzinie

261kpc

182kpk

Nagrywanie


Nagrywanie osób

art 54 konstytucji

Zasada wolności poglądów


Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

art 81 prawa autorskiego

 

 

1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 

osoba publiczna

Dz.U.2017.0.2186 t.j. - Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów


nagrywanie część dalsza

http://www.youtube.com/watch?v=t8_JlKABOvI

vs

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/383CAD80

Tak jest w sprawach cywilnych.
W postępowaniach karnych warto natomiast pamiętać o orzeczeniu SN w składzie 7 sędziów z dnia 28 marca 2012 r., sygn. I KZP 26/ 11.Inne podobne równie ciekawe i pouczające nagrania:


http://www.youtube.com/watch?v=cpRTWUbbCzk
http://www.youtube.com/watch?v=M40MqIlf3Zo
http://www.youtube.com/watch?v=RKQt5GHRFow
http://www.youtube.com/watch?v=h59tkzHlCc0
http://www.youtube.com/watch?v=MNkBzgx2PW8
http://www.youtube.com/watch?v=1c-VGnPPFOQ
http://www.youtube.com/watch?v=oCwDgPkWY4g
http://www.youtube.com/watch?v=qDaSebJoGBY
itd.

przygotowane przez:


Darek / www.tata.strefa.pl

zdjęli Ci transparent z płotu? - zrobili to nielegalnie


Prawo do wieszania transparentu art 63a kw
- nie ma tam transparentu!

a jak uważasz że nie mamy prawa wieszać transparentu przeczytaj to
- wyciągnięte z piwnicy ale...

Policja zabrania Ci ją nagrywać
art 81 prawa autorskiego znasz?

Prawo do cytatu


kasują Ci filmy na YT bo użyłeś czyjegoś fragmentu
a prawo do cytatu znasz?
art 29 prawa autorskiego
 

Brak porozumienia, co wtedy? zmieniło się prawo w 2015 r!!!


Brak porozumienia

 

brak reakcji sądu na brak porozumienia

 
 
opinia SN  - 27 Listopada 2014r - BSAI-021-365/14

"Celowe działanie jednego z rodziców który dąży do udaremnienia wszelkich prób zawarcia porozumienia pragnąć aby władza została jemu powierzona jest zwykle sprzeczne z dobrem dziecka i może (powinno) doprowadzić do orzeczenia odmiennego od oczekiwanego przez tego rodzica."

"Brak reakcji sądu na ujawnioną w toku postępowania niewłaściwą postawę rodzica i pozostawienie takiemu rodzicowi pełnej władzy rodzicielskiej stanowi naruszenie zarówno istotny, jak i celu przepisu art 58 par 1 i 1a k.r.o., na co zwraca się uwagę w literaturze przedmiotu".


zmiana prawa 2015 - mimo konfliktu dzieci razem z 2 rodziców!

 

Znasz nasze akcje?

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
   
   
   
   

 

 

 


   

 

Zmiany w  prawie 2015

 

 

07 2015


   

 

58/107 a teraz czytaj uzasadnienie !!!

  druk 3104 - tak ten link

każdy ojciec powinien wstawić uzasadnienie z tego druku
do pisma procesowego !


zmiany w prawie - Dziennik Ustaw 29 lipca 2015 r. Art. 756(2) punkt 3

Art. 7562 punkt 3

3) sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnim dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach

Art. 59822. KPC

 Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do orzeczenia, w którym sąd określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach.

gdzie zawarto powtarzające a nie porównywalne
(to wniosek sędziego Zygadło!!!)
co przeczy 3 podziałowi władzy !!!!

odpowiedź na interpelację : 1517 posła Pawła Skuteckiego

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4D804539

polecamy też dezyderat nr 4 ! - to początek rewolucji

zobacz też postęp prac nad petycją o opiece naprzemiennej 

 

 

 

 

Propozycje zmian w prawie w 2019

 

 

 

02 2019

 

 

Propozycje zmian oddolnych druk 776 zapisana opieka naprzemienna

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/druki/750/776.pdf

Projekt sędziowski opierający się na zarabianiu a krzywdzie rodzin obecnie znów procedowany

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-19-19
Autopoprawka sędziego
http://dzielnytata.pl/naprzemienna/2019/autopoprawka-MS-3254.pdf

 

druk 3254

 pięknie zmiany które znów nie definiują opieki naprzemiennej

opieka ta jest tylko określona w komentarzu a nie w prawie !

postęp UD392 (niezakończono!)

Ziobro jak Jaruzelski - zobacz nasz art!

opinia BAS

 

 

   

czego tam brakuje?

Sędziowie łamią trójpodział władzy - wpływają na prawo    

 
   

 

Hejt Gersdorf na temat
 opieki naprzemiennej

 

 

05 2018

     

każdy ojciec powinien znać to pismo Gersdorf!

Jest to pismo Gersdorf do Senatu , powiedzcie mi jak sędzia może się wypowiadać o zmianach prawa? zaprzecza to trójpodziałowi władzy
sędzia jako wykonawca prawa straci pracę przez zmiany
to jest niebywałe

jest nawet o art 26kc

jest o Dzielnym Tacie, jest o SLSOPO Jest o Forummatek
Gersdorf drwi z prawa do równego traktowania!

sądy rocznie dostają 7 mld pln na niszczenie rodzin!

 

  czytaj dalej

Kara za utrudnianie kontaktów   Reklama

   

 

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem to naruszenie dóbr osobistych:

08.11.2015, 13:00

Więź rodzicielska jest więzią szczególną. Jej naruszenie wiąże się ze znacznym cierpieniem psychicznym. Za nieuprawnioną należy uznać interpretację wskazującą, że roszczenia powstały na skutek sporu o charakterze rodzinnym, nie mogą być rozstrzygane w oparciu o art. 448 w zw. z art. 24 § 1 w zw. z art. 23 k.c. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie stanowią lex specialis w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego dotyczących ochrony dóbr osobistych, dlatego mogą być one równolegle stosowane – tłumaczą adwokaci z Kancelarii Duraj & Reck i Partnerzy.

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/903886,utrudnianie-kontaktu-z-dzieckiem-to-naruszenie-dobr-osobistych.html

Lektura obowiązkowa


Cała prawda o współczesnych związkach małżeńskich

 przeczytaj poradnik zanim żona Cię zniszczy

 przeczytaj książkę - ja usiadłem z wrażenia:

 po prawej PAS wg KOPD z 2004r! (książka ukrywana przez KOPD) dalej RPD

  

Gdzie ukryty jest szkopuł?


dobija sprawę fakt istnienia art 28kc - znasz?

 

   

 

poczytaj o co walczymy? jaki jest postęp ?
   
 
 

 

 

DzielnyTata.pl