pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 
 Reklama
 
 
 
DzielnyTata> Akcja DzielnyTata proponuje zmiany w prawie
 
01.2019     Czytaj dalej
Ustawa DzielnyTata

Tyle się mówi w telewizji że mamy złą praktykę sędziowską, a my uważamy że mamy złe prawo

Uwaga są to propozycje wstępne
prawo trzeba zmienić diametralnie, punkt po punkcie
uwzględniając postulaty dzielnego taty

to są przykłady, z czasem być może cała propozycja zmian

art 26 i 28 kc

Było

Art. 26. § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

propozycja zmiany

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest naprzemiennie z rodziców co tydzień zaczynając od pierwszego tygodnia roku dla matki, drugi tydzień dla taty. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, albo dziecko nie ma obojga rodziców jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy kierując się po pierwsze obowiązkiem opieki naprzemiennej i uwzględniając opiekunów prawnych dziecka w tym dziadków.

 


Wina w rozwodzie w dzisiejszych czasach równouprawnienia trzeba zrezygnować z winy - wina = okradanie ojca z majątku

Art. 57. § 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. § 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

usnąć


art 58 - małżeństwa

należy usunąć alimenty dla rodzica który chce wychowywać dziecko,
zakazać ograniczania włądzy dla rodzica któy nie czyni dziecku krzywdy

Art. 58. § 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono

zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

§ 1a. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

 § 1b. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. § 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

 § 3. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu

. § 4. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej

zmienić na

Art. 58. § 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono

zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

§ 1a. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli jeno z rodziców jest skazane prawomocnym wyrokiem w stosunku do osoby dziecka  i zagraża życiu dziecka, ale tylko na czas kary.
Po odbyciu kary sąd z urzędu przywraca władzę rodzicowi który został ukarany i na nowo określa sposób wykonywania opieki wspólnej bądź naprzemiennej.

 § 1b. W

przypadku gdy jeden z rodziców nie chce  sprawować opieki naprzemiennej z z dzieckiem orzeka się kontakty uwzgldęniając propozycje tego rodzica  § 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd dzieli majątek zgodnie z udzałami w mieszkaniu
 Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

 § 3. Na wniosek jednego z małżonków sąd dokonuje podziału majątku wspólnego, uwzgłędniając udziały małzónków w  majątku.

. § 4. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej

 


 dalsze propozycje zmian znajdziesz w pliku zewnętrznym ze wzglęu na brak formatowania w dokumencie html

należy uwzglęnić że dokument google doc jest nowszy

https://docs.google.com/document/d/1yaDNi5BKBT8eJe0eLn4Gz0B5S_Z144_w1uWA7yvzTVI/edit?usp=sharing


grupa do zmiany ustawy https://www.facebook.com/groups/ustawadt/


trzeba zmienić:


1.ustawa zasadnicza dzielnytata (ta strona)

2 specustawa o powrocie dzieci do miejsca zamieszkania

3. uspołecznienie sędziów (zdjęcie prawa boga)
      zmiana konstytucji art 178 180 KRP

4 ustawy poboczne = przywrócenie dobrych ustaw
 np o zgromadzeniach


 

 

   

Ustawa Forummatek:

Czy wiesz jaka jest skala?
to nie jest reklama Lotto

 

 

 

 

 

   

 

Reklama

 

 

 

 
 
 
 
 
 
         
 
 

 

DzielnyTata.pl